Občanské právo

Právní pomoc klientům při vymáhání pohledávek soudní i mimosoudní cestou, příprava návrhu na exekuci, zastupování v exekučním řízení, popř. soudním řízení o výkonu rozhodnutí.

V případě prodeje, koupě nebo darování nemovitostí spočívá právní pomoc především v přípravě kupní smlouvy, případně i smlouvy o smlouvě budoucí, zastupování v řízení o vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí, včetně přípravy návrhu na zahájení řízení. Samozřejmostí je prověření původu nemovitosti, příprava nebo prostudování návrhu kupní smlouvy předložené protistranou, zajištění znaleckého posudku, advokátní úschova kupní ceny, příprava přiznání daně z převodu nemovitostí. Klient v obdobných případech potřebuje především doklad totožnosti a výpis z katastru nemovitostí, ostatní listiny si po dohodě zajistím sám, popř. vyžádám od klienta po první schůzce. Při převodu práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu poskytuji klientům právní služby v obdobném duchu se zaměřením na zvláštnosti případů tohoto druhu.

S převody nemovitostí v mnoha případech souvisejí i otázky zástavního práva a věcných břemen. Věcná břemena zahrnují případy, kdy ve prospěch osoby nebo nemovitosti je jiná nemovitost povinna něco konat nebo strpět, např. studna na cizím pozemku, právo průjezdu přes cizí pozemek nebo řešení práva užívání nemovitosti po jejím převodu na jiného vlastníka tzv. “vejminek”.

Právní pomoc v oblasti nájmu a podnájmu nemovitostí, nebytových prostor a bytů zahrnuje především přípravu smluv, řešení sporů mezi pronajímateli a nájemci a sepis dalších listin, např. výpovědi, dohody.

Ve věcech podle zákona č. 72/1994 Sb. je v současné době aktuální zejména právní pomoc při přípravě návrhu na zápis společenství vlastníků jednotek podle zákona č. 72/1994 Sb., případně i při likvidaci původního bytového družstva.

Advokát Mgr. Zbyněk Havlík
Advokát Mgr. Zbyněk Havlík Advokát Mgr. Zbyněk Havlík

Narozen 1973 v Olomouci. Vystudoval Práv. fakultu UK v Praze. Od r. 2003 působí jako samostatný advokát zapsaný v seznamu advokátů České advokátní komory. Od r. 2008 je členem advokátní kanceláře Tříska & Žák v Praze.

První advokátní pomoc: telefon: (+420) 775 253 867 Czech attorney in english
Partneři webu: Advokátní kancelář Tříska & Žák / Pojištění-Olomouc.cz - Marie Justrová