Trestní právo

Trestní právo

01
Trestní právo

Obhajoba v trestních věcech se týká téměř všech oblastí trestního práva, především trestných činů proti majetku, trestných činů hospodářských, trestných činů proti životu a zdraví a trestných činů obecně nebezpečných.

Podle čl. 37 odst. 2 Listiny základních práv a svobod má každý právo na právní pomoc v řízení před soudy, jinými státními orgány či orgány veřejné správy, a to od počátku řízení.

Vyberte si svobodně svého obhájce

Obviněný má podle § 33 odst. 1 trestního řádu právo zvolit si obhájce a s ním se radit i během úkonů prováděných orgánem činným v trestním řízení.

Obhájcem nemůže být advokát, proti němuž je nebo bylo vedeno trestní stíhání, a v důsledku toho v řízení, ve kterém by měl vykonávat obhajobu, má postavení obviněného, svědka nebo zúčastněné osoby.

Vyjma výše uvedeného však pro volbu obhájce neplatí žádná omezení jako např. hrozící výše trestu nebo sídlo advokáta, obviněný si může svobodně zvolit advokáta podle vlastního výběru, a to i v případě, že mu již byl advokát ustanoven orgány činnými v trestním řízení. Zvolením advokáta projevuje obviněný svou vůli, kdo má hájit jeho práva v daném trestním řízení, není však povinen zajistit okamžitou přítomnost advokáta.

Hlavním úkolem obhájce je poskytovat právní pomoc obviněnému tak, aby byla šetřena veškerá jeho práva v trestním řízení a byly objasněny veškeré okolnosti, které obviněného zbavují viny nebo ji do té míry oslabují, že je pro soud důvodem pro uložení mírnějšího trestu nebo pro upuštění od potrestání.

Práva obviněného

Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, upravuje práva obviněného a postup orgánů činných v trestním řízení tak, aby za jejich plného zachování byl náležitě objasněn skutkový stav, o němž nejsou důvodné pochybnosti

Osoba, proti níž je vedeno trestní řízení, musí být v každém období řízení poučena o svých právech umožňujících mu plné uplatnění obhajoby a o tom, že si též může zvolit obhájce; všechny orgány činné v trestním řízení jsou povinny umožnit mu uplatnění jeho práv.

Přestože by zájmy a práva obviněných v trestním řízení, měla být zaručena jednáním orgánů činných v trestním řízení v souladu se zásadami trestního řádu, je nesporné, že obviněný nebude vždy připraven a schopen plně využít svého práva na obhajobu.

V neposlední řadě je třeba mít na paměti také skutečnost, že orgány činné v trestním řízení, přestože jim zákon ukládá v jistém smyslu i povinnosti obhajoby, nejsou vždy připraveny v plné a dostatečné míře tyto povinnosti plnit.

Právní pomoc poškozeným trestnou činností nebo svědkům

Mimo obhajobu obviněných zahrnují právní služby v této oblasti práva i právní pomoc osobám, které se trestního řízení účastní jako poškození trestnou činností nebo svědci, tedy ne zcela vlastní vinou. Ta je pak soustředěna na jejich zastupování v trestním řízení, uplatnění jejich nároků na náhradu škody nebo jen poskytnutí jednotlivé konzultace, resp. vysvětlení podstaty věci.

Žádost o právní konzultaci

    Po odeslání formuláře vás budeme co možná nejdříve kontaktovat.

    Captcha loading...